ТОП-ГЕО
Геодезия, проектиране, кадастър, gps - измервания, GIS - София и Враца

Геодезическо заснемане на обекти, които попадат в обхвата на територията на Биосферен резерват “Сребърна” и изработване на цифров модел във формат ArcGis и привързване на база данни за състоянието на Биосферен резерват “Сребърна” по договори с Министерство на околната среда и водите (МОСВ);

Геодезически дейности, свързани със заснемане и изработването на напречни профили на речното корито на река Марица; 

Геодезически дейности, свързани със заснемане и отразяване на защитени зони на тереторията на Съдебни райони Плевен, Враца, Тетевен, Бяла Слатина и Кнежа по договори с Районна инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Плевен и РИОСВ Враца;