ТОП-ГЕО
Геодезия, проектиране, кадастър, gps - измервания, GIS - София и Враца

Основна дейност

ЕТ “Кирил Данаилов - ТОП - ГЕО” е регистрирана през 1995 г. с основен предмет на дейност: извършване на геодезически и маркшайдерски услуги, изработване на кадастър на населени места и извънселищни територии, подземен кадастър, регулация и вертикално планиране, изработване на кадастрални карти и др.

През изтеклия период от време, фирмата и нейните служители са взели участие като изпълнители на много дейности в областа на геодезията и кадастъра:

 • Участие във всички фази и етапи в извършването на технически дейности по прилагане на Закон за собствеността и ползуването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) за редица землища от територията на страната;
 • Участие в извършването на технически дейности по поддържане на Карта на възстановена собственост (КВС);
 • Изработване на кадастрални карти и регистри;
 • Изработване на помощни кадастрални планове;
 • Изпълнение на технически дейности по прилагане на ЗСПЗЗ и Правилник за прилагане на закона за собствеността и ползуването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за земи по §4 - §4к;
 • Изработване на кадастър на подземните проводи и съоръжения;
 • Първоначално оцифряване и анализ на кадастрални карти;
 • Изработване на Географски информационни системи (GIS) на защитени територии и резервати;
  Геодезическо осигуряване на геофизични, геоложки и хидрогеоложки дейности;
 • Геодезически снимки и проекти за вертикално планиране на терени за бензиностанции, площадки за базови станции на GSM оператори, сгради, съоръжения и др.;
 • Геодезически снимки и наблюдение на деформации на свлачищни терени, търговски обекти и обществено значими сгради и съоръжения;
 • Изработване на регулационни планове.

Фирмата разполага с добър екип от специалисти, по-голямата част от които са правоспособни лица, регистрирани съгласно чл.12, ал.1 от Наредба 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, както и пълна проектанска правоспособност от КИИП.

Членовете на екипа имат сериозен опит в областта на проектирането, вертикалното планиране, изследването на деформации и са обучени да работят с най-съвременната техника. 

ЕТ “Кирил Данаилов – ТОП – ГЕО” разполага със специализирана техника, която отговаря на най-високите стандарти. Организацията разполага с четири броя тотални станции (три от които безрефлекторни), с възможност за извършване на високоточни измервания за наблюдения на деформации, четири броя ГНСС приемници с възможност за работа в реално време (RTK), голям брой различни стационарни и преносими компютърни конфигурации, принтери, плотер, коли с висока проходимост и др.

Фирмата разполага с три собствени офиса на територията на градовете София, Враца и Плевен.