Геодезия, проектиране, кадастър, GPS – измервания, GIS

Услуги

 • Изработване на кадастрални карти.
 • Трасиране на имотни граници.
 • Делби на поземлени имоти.
 • Трасиране на сгради.
 • Заснемане на изградени сгради, подземни комуникации и издаване на Удостоверение по чл. 54а от ЗКИР.
 • Изработване на Подробни устройствени планове (ПЗ, ПР, ПРЗ).
 • Изработване на проекти за вертикално планиране.
 • Заснемане на фасади и изработване на 3-D модел на сгради.
 • Маркшайдерски дейности при проучването, строителството и добива на полезни изкопаеми.
 • Определяне обема на изкопи и насипи.
 • ГНСС – измервания.
 • Изработване на ГИС модели.