ТОП-ГЕО
Геодезия, проектиране, кадастър, gps - измервания, GIS - София и Враца

Геодезически дейности, свързани с инфраструктурни проекти при проектиране на разделна канализация на гр. Костинброд, гр. Бяла Слатина и гр. Добрич, Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) гр. Ябланица, ПСОВ гр. Б. Слатина, ПСОВ гр. Кнежа и др.;