ТОП-ГЕО
Геодезия, проектиране, кадастър, gps - измервания, GIS - София и Враца

Геодезически дейности, свързани с геодезическото осигуряване на геоложки, геофизични и хидрогеоложки дейности, като заснемане на геоложки изработки на площ „Трън”, геодезически снимки на свлачищни терени в района на гр. Етрополе, гр. Севлиево, с. Храбърско и др., геодезически снимки на скални масиви за Инженерно-геоложко проучване в района на град Провадия, мина Кръстец и с. Левище;