Геодезия, проектиране, кадастър, GPS – измервания, GIS

Външни връзки

Агенция по кадастъра

http://www.cadastre.bg/

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

http://www.mrrb.government.bg/

Министерство на земеделието и храните

http://www.mzh.government.bg

Дирекция за национален строителен контрол /ДНСК/

http://www.dnsk.mrrb.government.bg

Университет по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ)

http://www.uacg.bg

МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. ИВАН РИЛСКИ"

http://www.mgu.bg/