Геодезия, проектиране, кадастър, GPS – измервания, GIS