Геодезия, проектиране, кадастър, GPS – измервания, GIS

Проекти

  • Геодезически дейности свързани с поддържането на КВС за съдебни райони Плевен, Враца, Тетевен, Бяла Слатина, Kнежа, Лом, Левски и Търговище по договори с Министерство на земеделието и храните (МЗХ);

Карта на възстановената собственост на гр. Ябланица

  • Геодезическо заснемане на обекти, които попадат в обхвата на ски-зона с център гр. Банско на територията на Национален парк „Пирин” и изработване на цифров по договори с Министерство на околната среда и водите (МОСВ);

            

Геодезическо заснемане на обекти, които попадат в обхвата на ски-зона с център гр. Банско на територията на Национален парк „Пирин”

 

  • Геодезическо заснемане на обекти, които попадат в обхвата на територията на Биосферен резерват “Сребърна” и изработване на цифров модел във формат ArcGis и привързване на база данни за състоянието на Биосферен резерват “Сребърна” по договори с Министерство на околната среда и водите (МОСВ);

                              

Биосферен резерват “Сребърна”

  • Геодезически дейности, свързани със заснемане и изработването на напречни профили на речното корито на река Марица; 
  • Геодезически дейности, свързани със заснемане и отразяване на защитени зони на тереторията на Съдебни райони Плевен, Враца, Тетевен, Бяла Слатина и Кнежа по договори с Районна инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) Плевен и РИОСВ Враца;  
  • Геодезически дейности, свързани с наблюдения на деформации на сгради и съоръжения при изграждането на МОЛ „Сердика” и МОЛ „София”, както и за сгради и съоръжения в ТЕЦ „Земляне”;

Наблюдения на деформации на сгради и съоръжения при изграждането на МОЛ „Сердика”

  • Геодезически дейности, свързани с инфраструктурни проекти при проектиране на разделна канализация на гр. Костинброд, гр. Бяла Слатина и гр. Добрич, Пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) гр. Ябланица, ПСОВ гр. Б. Слатина, ПСОВ гр. Кнежа и др.;

Проектиране на разделна канализация на кв. Рилци, гр. Добрич

  • Геодезически дейности, свързани с геодезическото осигуряване на геоложки, геофизични и хидрогеоложки дейности, като заснемане на геоложки изработки на площ „Трън”, геодезически снимки на свлачищни терени в района на гр. Етрополе, гр. Севлиево, с. Храбърско и др., геодезически снимки на скални масиви за Инженерно-геоложко проучване в района на град Провадия, мина Кръстец и с. Левище;

Геоложки изработки на площ „Трън”

  • Геодезически дейности, свързани със заснемане и проектиране на сгради и съоръжения, като терени за изграждане на търговси площи на веригата Penny Market, базови станции на телекомуникационните оператори, бензиностаннции от веригите Shell и Лукойл, търговски площи от веригата Praktiker и много други;

Геодезически дейности за изграждане на търговси площи на веригата Penny Market

  • Геодезически дейности, необходими за проектиране и рехабилитация на път Път II-73, Шумен – Карнобат (участък от км. 57+260 до км. 90+410);

                                                 

Път II-73, Шумен – Карнобат (участък от км. 57+260 до км. 90+410)