Геодезия, проектиране, кадастър, GPS – измервания, GIS

ЕТ “Кирил Данаилов – ТОП – ГЕО” е регистрирана през 1995 г. с основен предмет на дейност: извършване на геодезически и маркшайдерски услуги, изработване на кадастър на населени места и извънселищни територии, подземен кадастър, регулация и вертикално планиране, изработване на кадастрални карти и др.